Rješenja za individualne izazove u tehničkom građevinarstvu

Naši SAS sistemi koriste visokokvalitetne šipke napravljene od čelika različitih kvalieta, do kvaliteta prednapregnutog čelika, prečnici u rasponu od 12 do 75 mm. Nudimo različita sistemska rješenja za različite tehničke primjene u građevinarstvu, uključujući i navojna sidra za rudarstvo i tunelogradnju, sidra za oplatu , stabilizaciju kosina,razne infrastrukturne projekte.

Naši SAS sistemi šipki sa navojem koriste se za spajanje, oplatu i sidrenje i instalirani su u velikim građevinskim projektima širom svijeta. Bilo da se radi o izgradnji, radovima ispod zemlje, mostogradnji, izgradnji puteva, tunelogradnji ili rudarstvu, možemo vas snabdjeti čelikom koji vam je potreban da završite posao. U sektoru tehničkog građevinarstva, naši SAS sistemi su nas učinili vodećim svetskim dobavljačem toplo valjanih šipki sa navojem.

Obezbeđivanje individualnih rješenja za specifične zahteve klijenata predstavlja izazov koji rado prihvatamo.

ANP – SYSTEMS GmbH – PROFIL KOMPANIJE

Od svog osnivanja u julu 2009. godine ANP – SYSTEMS GmbH je proizvođač u oblasti sistema prednaprezanja i sidrenih sistema. Kompanija posluje internacionalno i inovativan je i pouzdan partner u Austriji i širom svijeta.

Ponuđeni proizvodi i usluge pokrivaju širok spektar geotehničkih primena, kao i primjene u mostogradnji, strukturalnom i građevinskom inženjerstvu sve do podzemnog rudarstva. Takođe, kao lider na tržištu u geotehničkim proizvodima, kompanija se specijalizirala za korišćenje sofisticiranih sistema za zatezanje i sidrenje.

Kvalitet, tačnost i ekonomska efikasnost

Visoko kvalifikovani zaposlenici, dugogodišnje iskustvo, tehničko znanje i efikasna podrška korisnicima čine ANP-SYSTEMS GmbH kompetentnim partnerom i osiguravaju najviši kvalitet, tačnost i ekonomičnu efikasnost.

GEOTEHNIČKI SISTEM

SAS sistemi – navojne šipke se uspješno koriste desetljećima kao mikroploi, klinovi za stabilizaciju kosina, za stijenovite područja i u ten¬zi¬onim vezama za spe¬cijalne geo¬teh¬ni¬čke radove i izgradnju luka.

Širok asortiman proizvoda obuhvata različite sisteme sa različitim kvaalitetama čelika kao što su SAS 500/550, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 950/1050 i SAS 838/1035, kao i različite vrste sistema zaštite od korozije: pocinčana, standardna zaštita od korozije pomoću omotača od injektiranog cementa ili izdržljiva dvostruka zaštita od korozije.

Naši SAS sistemi se tako mogu koristiti za različite aplikacije i mogu biti fleksibilno prilagođeni kako bi zadovoljili individualne zahtjeve kupaca i uslove okoline.

Brojna nacionalna i evropska odobrenja su dokaz o pouzdanosti i efikasnosti naših sistemi šipki sa navojem u geotehničkom građevinarstvu.

Naši kupci su već uspješno instalirali SAS mikroplote, klinove za stabilizaciju kosina, SN sidra za projekte sanacije stjenovitih kosina u različitim projektima širom svijeta, npr. novi Gate­way most u Bris­bejnu, Aus­tra­lija, Du­bai Dry Dock, Al Sa­lam Street u Abu Da­biju i luka Ko­ge u Danskoj.

U regiji Balkana, koristimo ovu vrstu šipki za stabilizaciju padina na projektima Mrtvica 1, Mrtvica 2 na Koridoru 10 u Srbiji, Auto-putu Bar-Boljare u Crnoj Gori, Luka „Kostolac“-Srbija, ŽGP-Sarajevo – most na rijeci Bosni, itd.

SIDRA

Geotehnička sidra predstavljaju poseban element u grupi geotehničkih konstrukcija koje na poseban način učvršćuju prirodni teren iza profila tla ili zaštitne konstrukcije. Sidrima se vlačna sila s konstrukcije prenosi u tlo. Za prenošenje vlačne sile koristi se posmična čvrstoća okolnog tla.

Sidra su razmjerno tanke ali dugačke željezne šipke, ili na neki način povezani dugački snopovi čeličnih žica, koji se ugrađuju i na razne načine učvršćuju u bušotinama manjeg promjera. U svakom pojedinom slučaju u praksi potrebno je na temelju pomno razmatranih utjecajnih faktora provesti odgovarajući izbor geotehničkog sidra.

Danas su najznačajnija prednapregnuta sidra s linijskim prijenosom sile sa sidrišta u tlo koja uz to imaju i jasno izraženu sidrišnu dionicu. Takvo sidro predstavlja geostatički element koji je sastavni dio sklopa objekt – sidro – tlo, unutar kojeg su vrlo složena stanja naprezanja i deformacija.

Diorit nudi uzadna sidra , i štapna sidra (SDA i Mikropilote )

01. UŽADNA SIDRA

Užadna sidra sastoje se od tri glavne komponente: sidrene glave, čelične tetive – podjeljene na dio za vezivanje i slobodne dužine – i tijela za injektiranje.

Čelična tetiva je napravljena od više 7-žilnih prednapregnih užadi.

Karakteristike:

 • Nacionalno odobreni sistem sa unutrašnjom i eksternom kontrolom kvaliteta
 • Može se usklađivati sa potrebnim opterećenjima odabirom broja užadi, presjeka užadi i kvalitete čelika
 • Veće dužine sidra mogu se proizvoditi bez spojeva
 • Relativno niska mrtva težina i mali prečnik
 • Jednostavnost ugradnje zahvaljujući visokoj fleksibilnosti sidra
 • Efikasnan transport zbog malog potrebnog prostora za transport i skladištenje (sidra se isporučuju na kalemu)

Dostupni tipovi:

Privremena sidra:

 • Privremena sidra (upotrebni vijek do 2 godine)
 • Privremena sidra za produženu kratkotrajnu primjenu (upotrebni vijek 2-7 godina)
 • Privremena sidra sa odvojivim slobodnim dijelom

Trajna sidra (upotrebni vijek do 100 godina):

U kvalitetama čelika (vidi tabele za opterećenja):

 • ST 1570/1770 0.60″ (140 mm²)
 • ST 1570/1770 0.62″ (150 mm²)
 • ST 1670/1860 0.60″ (140 mm²)
 • ST 1670/1860 0.62″ (150 mm²)

02. ŠTAPNA SIDRA

Štapna sidra predstavljaju jedan od osnovnih sustava ojačanja stijenskih masa.
Korištenje štapnih sidara kao elemenata ojačanja stijenske mase u podzemnim, ali i otvorenim iskopima započelo je krajem 19. stoljeća, a šira primjena štapnih sidra započela je tek četrdesetih i pedesetih godina 20. stoljeća. Prva istraživanja ponašanja stijenske mase ojačane štapnim sidrima zasnivala su se na principima prijenosa opterećenja s podgrade, kao grednog sustava, na stijensku masu ne uzimajući u obzir stvarno ojačanje stijenske mase štapnim sidrima.

Posljednjih godina primjena štapnih sidara u ojačanju stijenske mase znatno se proširuje uslijed razvoja saznanja u mehanici stijena, kao i primjene štapnih sidra u otvorenim i podzemnim iskopima, a kao alternativa tradicionalnim oblicima podgrađivanja.

Danas se štapna sidra standardno primjenjuju u osiguranju stabilnosti iskopa u rudarstvu i građevinarstvu širom svijeta uz ugradnju stotina milijuna štapnih sidara godišnje.

Sidra se općenito dijele na aktivna i pasivna. Kod aktivnih sidara se unosi sila prednapinjanja, dok se kod pasivnih sidara ne provodi prednapinjanje nego se ona aktiviraju tek pomacima stijenske mase. Iako je u stijenskim masama najčešća upotreba štapnih sidara koji se aktiviraju pomakom stijenske mase, koriste se i prednapeta sidra u koja se unosi vlačna sila čime se dodatno povećava sila otpora na plohu sloma.

Diorit nudi aktivna sidra koja se mogu prednaprezati

02.a. NAVOJNE ŠIPKE

Štapna sidra se sastoje od tri glavne komponente: glave sidra, čelične tetive – podjeljene na dio za vezivanje i slobodne dužine – i tijela za injektiranje.

Čelična tetiva je okrugla čelična šipka sa grubim, toplo valjanim navojima i zato se može rezati ili spojiti na bilo kojoj željenoj tački.

Karakteristike:

 • Nacionalno odobreni sistem sa unutrašnjom i eksternom kontrolom kvaliteta
 • Dobro prilagođeni uslovima transporta i montaže, isporučuju se u dijelovima sa spojnicama
 • Jednostavno zatezanje, prednapinjanje i oslobađanje pomoću vijčanog sidrenja
 • Jednostavno se prilagođava potrebnoj dužini na gradilištu, npr. sa različitim geološkim uslovima (može se skratiti rezanjem ili produžavati sa spojnicom)
 • Odlična veza između sidrene šipke i cementnog maltera zahvaljujući navojnim rebrima
 • Može se tačno usklađivati sa potrebnim opterećenjima zahvaljujući širokom opsegu radijusa i kvaliteta čelika

Dostupni tipovi:

Privremena sidra:

 • Privremena sidra (upotrebni vijek do 2 godine)
 • Privremena sidra za produženu kratkotrajnu primjenu (upotrebni vijek 2-7 godina)
 • Privremena sidra koja se mogu ukloniti

Trajna sidra (upotrebni vijek do 100 godina)

U kvalitetama čelika (vidi tabele za opterećenja):

 • S 670/800
 • S 950/1050
02.b. ŠUPLJA SIDRA (SDA)

Vrlo praktična aplikacija štapnih sidara odgovarajuće obrađenog čeličnog presjeka namijenjenog za ojačanje stijenske mase.

Samobušiva sidra koriste se kao dio bušaćeg sustava na način da se umjesto bušaće šipke koriste elementi samobušivog sidra, koji na vrhu imaju odgovarajuću bušaću glavu.

Elementi sidra proizvode se u sekcijama standardne dužine (2, 3 ili 4 m) i po potrebi nastavljaju odgovarajućim spojnicama.

Bušenjem sidra odgovarajuće dužine završeno je i postavljanje sidra. Injektiranje sidra izvodi se kroz samo sidro, pri čemu injekcijska smjesa izlazi kroz otvore na bušaćoj glavi, sve dok injekcijska smjesa ne počne izlaziti na ušću bušotine.

Prednosti samobušivih sidara su u mogućoj značajnijoj dužini izvedbe, kao i izbjegavanje mogućnosti zarušavanja bušotine uslijed izvlačenja bušaće šipke i ulaganja sidara u klasičnim postupcima izvedbe sidara, te upotreba u oštećenim stijenskim masama.

SDA sidra se sastoje od tri glavne komponente: glave sidra, čelične tetive – koja uključuje spojnicu i jednokratnu krunu za bušenje – i tijela za injektiranje.

Čelična tetiva je šuplja čelična šipka sa hladno valjanim navojima i zato se može rezati ili spojiti na bilo kojoj željenoj tački.

Karakteristike:

 • Nacionalno odobreni sistem sa unutrašnjom i eksternom kontrolom kvaliteta
 • Dobro prilagođeni uslovima transporta i montaže, isporučuju se u dijelovima sa spojnicama
 • Širok izbor kruna za bušenje omogućava korištenje u različitim tipovima tla
 • Jednostavno se prilagođava potrebnoj dužini na gradilištu, npr. sa različitim geološkim uslovima korištenjem manjih dijelova sa spojnicama
 • Odlična veza između SHS-šipke i cementnog maltera zahvaljujući navojnim rebrima
 • Može se tačno usklađivati sa potrebnim opterećenjima zahvaljujući širokom opsegu radijusa
 • Velika brzina gradnje pošto se bušenje, ugradnja i injektiranje radi u samo jednoj operaciji.

Dostupni tipovi:

Privremena sidra:

 • Privremena sidra (upotrebni vijek do 2 godine)

Polutrajna sidra:

 • Polutrajna sidra, netretirana, brzina korozije zavisi od sastava tla (upotrebni vijek do 50 godina)
 • Polutrajna sidra, vruće pocinčana, brzina korozije zavisi od sastava tla (upotrebni vijek do 50 godina)